ኣብራሂ መግለጺ ኣዋጅ

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ

  ኣብራሂ መግለጺ ኣዋጅ

ብዕለት 10 ጥሪ 2019፥ ብስም ተጋደልቲ ካብ ኣባላት መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ዝተሰየሙ ጉጀለ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፈጻሚ ሽማግለ ኣርእስቲ ዝሓዘለ ኣዋጅ  ኣንበብና።

ኣብቲ ኣዋጅ ድማ’ቲ  ጉጅለ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 

ከም ዘተፈንጨለን ገሊጹ።

ጠንቂ መፈንጨሊኦም  ድማ
ብሰንኪ ዝጋጠሞም ናይ ምግላልን ምውጋንን ምጽላምን ኩነታት ምኻኑ ኢዮም ይገልጹ።

እዚ ዘተቅጠሰ ምኽንያታት ግና፣ ኣብ ዉድብና ክም ባህሊ ይኹን ኣካይዳን፣  ዘይ ዝውትሩን ዘይፍለጥን
ሙዃኑ እና ኣረጋገጽና፥ እዞም ሰባት ክሳብ እዚ ናይ መጨረሽታ ኣኼባ፥ ኣብ ዝላዓለ ጽፍሒ ሓላፍነት ዉድብ ከም ዝነበሩን ከም ዝኾኑን፣
ኩሉ  ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ።

ኣብቲ ኣኼባ ድማ  ንምርጫ መርሕነት ተሓጺዮም ክንሶም፣ ካብቲ ምርጫ ሰሐቡ።

ኢዚ ሱጉምቲ ድማ ንኩሉ ሰብ ኣስደሚሙ  ጸኒሑ ኢዮ ነበረ፥ድሕሪ እዚ ኣዋጅ ምውጽኦም፣  ግን ኢቲ ምኽኒያት ምስሓቦም ክበርህ ክኢሎ።

ከም፡ ዘተጨቖኑ ግዳያት ክራኣዩ  ምፍታኖም ግና ዘሕዝን ኢዩ።ዉድብና
ንኩሉ ኩፉትን፡ ናይ ሓፋሽ ውድብ ምዃኑ፣ ሓፋሽ ህዝቢ ጀብሃ ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ፣  ኣንታይ ኢዩ ኢቲ ንጹር ሓቂን፣ ኢንታይ’ዩ ኢቲ  ፈጠራዊ ‘ውን  ባዕሉ ይመሚዮ ኢዩ።

ብዘይካ’ዚ፣
ኢቲ ኣዋጅ፡ ዝኾነ ሰነ ሞጎትን ርትዓውንትን ዝጎዶሎን፡ ሩኡይ ፖለቲካዊን ዉድባዊን
ኣበራት ዝሓዘለ ኢዩ ነበረ።

ብቀዳምነት ኢቲ ነባቢ ብርግጽ ክፈልጦ ዝድሊ (ክም ግህሰት ዝቀርብ
ዘሎ ናይ ክሲ) ምኽንያት’ዩ።

ግን ኢቶም ሰብ ኣዋጅ፣ ኣብቲ ኣዋጆም ይኹን፡ ምስቶም፡ ከዘራርቡዎም ክምዕዱዎም ዘፈተኑ፣
ሓለይቲ ሃገራዊ ረብሓን  ጠቅሚ ዉዱብን፣ ደቂ  ተባዕ ህዝቢ ኤርትራ፡ወላ ሓደ  ጭቡጥ  ምኽንያት ናይ መፈንጨልኦም
ኣየቅረቡን።

ጉዳይ ዉዱባዊ ምፍንጫል፣ ንጻዕሪታት ህዝቢ ኤርትራን፣ ፑሎቲካዊ ሓይልታቱን ተጋዱሎ
ሓርነት ኤርትራ፣ ኣብ ግዕዞ  ኣንጻር ዓማጺ ስርዓት ነካዪዶ ዘሎና
ቃልሲ፣ ኣሎታዊ ሳዕቤን ኢዩ ኣለዎ።

ብፍላይ ድማ ምፍንጫል ካብ ተሓኤ ኣብዚ ተኣፋፊ መድረኽ፣ ጀብሃ  ንዓስራይ ጠቅላሊ ሃገራዊ ጉባኤ
ትሸባሸበሉ ኣብ ዘላ ግዜ፡  ኣንጻር ማዕበል ምሕንባስ ጥራይ
ዘይኮነስ፡ ከም ካብ ተሓትነት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ  ዘተረእየ ጉድለታትን ዘተፈጸመ ግህሰታትን  ምህዳም ኢዩ ዝቁጸር።

ከም ዝፍለጥ  ኢዚ ተፈንጫሊ ጉንጀል  (ኣዝዮም፡ዉሕዳት ብምዃኖም ኣብቲ  ኣዋጅ ኣስማቶም ንኸይ ኣይ የስፍሩ ሓፈሩ)  ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዝላዓለ ጽፍሒ ሓላፍነት ናይዚ ዉዱብ ዝነበሩ ኢዮም። ስለዚ  ብ ዉድባዊ መዳይ  ተገሊልና ነይርና ክብሉ ቁቡል
ኣይኮነን፡ ብፍላይ ድማ ነዚ ጉዳይ መስቲ 
ሰረትን ቀይዲታትን ሱሩዕ ወይ ዉዱብ  ስራሕ ስለዘተኣሳሰሩዎ።

ኢዚ  ንገዛእ ርእሱ ምኽንያት ምፍንጫል ክኸውን ኣይግባእን ኢዩ።

ከምቲ  ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ናይ ዝሓለፈ ክፍሊ ዘመን ዝነበረ
ተርእዮ፣ ናይ ብኣዋጃት ገይርካ 
ቀጻሊ  ምክሳስን ምምልላለስን ክንኣቱ ኣይ ንደልን እና። ምኽኒያቱ ካብቲ  ንሕቶ መሰል ህዝብናን
ምምላስ ንካይዶ ቃንዲ  ቃልስና ኣንፈት ከልግሰና 
ኢዩ።

ሽሕ’ኳ ሓፋሽ ህዝብና ንቁሕን ሙኩሪን፣ ሓቂን ሓሶትን ከመሚ ዝኽእል ዉን እንተኾነ፡ ግን  ከኣ  ከምዚ  ዚኣመሰለ ኣዋጃት
ኣብ መንጎ ታራ ሰባት  ክፈጥሮ ዝኽእል ምድንጋራት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቲ  ኣብቲ ኣዋጅ ዝተጠቀሰ፣  ካብ ሓቂ  ዝራሕቀ  ክስታትን ምቅላዕን፣
ንህዝብና ኢቲ  ዘሎ ሓቂ  ምሕባርን  ኣድላይ ይኸዉን።

ነቶም  ኣብ ልዕሊኦም ልዑል ኣኽብሮት ዘሎና ገዳይም ተጋደልቲን፣  ነቲ ዘ ወሰዱዎ ተበግሶን ዝገበሩዎ ጻዕሪ፣ ናይ  ምትዕራቅን  ኢና  ሞገስና፡ በቶም
ተፈንጨልቲ  ዘጋጠሞም  
ናይ መልሲ  ምሃብ  መብጸዓ ጥልመት  ዘጓነፎም ሓዘና
ኢና ገለጽና፡ ሳላ’ቲ ዝገበሩዎ ጻዕሪ ሞግስና ይብጻሕዮም።

በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ነዚ  ዝስዕብ ሓቂታት ክነብርህ ንፈቱ፡-

– ኣብቲ ናይ መጨርሽታ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ ኢቲ ውሽጣዊ መምርሒ  ዝሓቶ፣ ምልእተ ሕጊ ኣባልነት  ዝነበሮ ኢዩ።

ኢዞም  ተፈንጨልቲ’ውን ታራ ተሳቲፎሞ ጥራይ ዘይኮነ
ልዑል ተሳትፎ’ውን ነይሩዎም ኢዩ።

ኣብቲ ዉድብ
ክም ክልተ ዉድባት ኣለዉ ብምእማት ተፈንጨልቲ  ዘቅረቡዎ ዘለዉ ምኽንያታት፣  ኢቲ ተመክሮ ዝሓለፈ ልዕሊ
17 ዓመታትን  ብምግንዛብ ኣብኣን ድማ ሰለስተ ጉባኤታት ተቃኒዑ (ማለት
7ይ 8ይ 9ይ) ሕጂ ድማ ኣብ ብሪ 10 ጉባኤ ኢና ዘሎና፡ ኢዚ ተመኩሮ ባዕሉ ብግብሪ ዝምልሰሉ ብምኻን፣ ስለ’ዚ ዕባራን ተቀባልነትን
ዘይብሉን መመኽነይታ ኢዩ።

– ምርጫ መሪሕነት፡ ዉሑድ መዳርግቲ ብዘለዎ ደሞክረሳዊ እገባብ ተኻዪዱ፡ ተፈንጨልቲ ኣብቲ ምርጫ  ዓቢ ኣስተዋጽኦን፡ታራን
ኢዩ ነይርዎም።

እቲ ሓቂ ከምዚ እኮሎን፡ ተፈንጨልቲ ከመይ ገይሮም ተገሊልናዶ ቀይሕ መስመራትን
ነይሩዶ ዝብሉ?። 

ኢቲ ዘገርም ነገር ድማ፣ ነቲ ናይ ምፍንጫል ሱጉምቲ ዝወሰዱሉ ግዜ ኩሎም ኣባልት መሪሕነት ነናብ
ቦታኦም ምስ ተመልሱ ምንባሩ ኢዩ፡ እዚ ድማ  ነቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ዳግማይ ኣኼባ  ማእከላይ  ባይቶ  ምክያድ ተኽእሎ  ንምዕጻው እዩ  ነይሩ።

 -እንተ  ነቲ  ሓርፋፍ  ዝምድናታት ጀብሃ
ምስ ካልኦት ሃገራውያን ሓይሊታት 
ዝብሉዎ ክሲ፡ ኢቲ ኣብ ባይታ ዘሎ  ሓቂታት ይነጽጎ ኢዩ፡ ምኽኒያቱ፡
ጀብሃ ምስ ኩለን ሃገራዊያን  ዉዱባትን በርጌሳዊያን ማሕበራትን   ቀጻሊ ዘተ ትገብርንን፡ ኣብ ትሕቲ  ኩሉ ህልው ሃገራዊ  ውድባዊ ጽላላት
ድማ ጽንብርቲ ኢያ።

– ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ ናይ ተፈንጨልቲ ኣዋጅ  መራሕቲ ሰራዊት ሓርነት  ኤርትራ   ነቲ  ብዕለት  10 ጥሪ 2019 ዝወጽአ  ኣዋጆም ከም ዝድግፎ ገልጾም።

ኢንተኾነ ኢዚ’ውን ካብ ሓቂ ዝራሓቂ ኢዪ። ምኽኒያቱ ሰራዊት ሓርነት
ኤርትራ  ዉዱባዊ ዲሲፕሊን ዝፈልጥን ብእኡ ዝቅየድን ሰራዊት ኢዩ።

ከምኡ’ውን ኢዚ ሰራዊት  ካብቲ   ዝትኻየደ ኣኼባ መሪሕነት ዝትነጸለ
ኣይኮነን፡ ከምኡ  ስለ ዝኾነ ድማ  መርገጺኡ ኣብ ጎኒ ሕጋዊን ታሪኻዊን መርሕነቱ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ኢዩ።

ኣብ መደምድምታ፡

ኢዚ ጉጅለ ናይ ምፍንጫል  ሱጉምቲ ክወስድ  ኣይ ንምነይን ነይርና፡
ኢቲ ኣስናዳኢት  ሽማግለ ዝቆሞቱሉ  ጉባኤ ድሕሪ ኣዝዩ ቁሩብ ግዜ ስልዝኾነ፡ዚኾነ ፍልልይ ናይ ኣራኣእያ  ኢንተሎ ኣብኡ ከፍታሕ ምተኻኣለ
ነይሩ፡  ጉዳይ ፍልሊ ብዉድባዊ ሕግታትን ስሪርዓትን  ዘይፍታሕ  ደኣ፣ ብምፍንጫል
ፍታሕ ኣይርከበሉን ኢዩ።

ዕድመ 
ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ

ክብርን ዘል ኣለማዊ  ዝኽሪን ንሱዉኣትና

ፈጻሚ ሽማግለ

12 ጥሪ 2019

احدث المنشورات