ደምዳሚ መግለጺ ሓሙሻይ ሱሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ዙርያ ኣኼባ/ ሱዉእ መራሒ ሓምድ ማሕሙድ ሓፋሽ ህዝቢናን ኣሕዋትን ኣዕሩኽትን

 

 

  ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ                                                                                                                                                                                         جبهة التحرير الإرترية           

                                                                                                                                                     

ደምዳሚ መግለጺ

ሓሙሻይ ሱሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ

ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ

ዙርያ ኣኼባ/ ሱዉእ መራሒ ሓምድ ማሕሙድ

ሓፋሽ ህዝቢናን ኣሕዋትን ኣዕሩኽትን

===============================

  ዘተቃላጠፈ ለውጢታትን  ምዕባለታትን ኣብ ዞባ ቃርኒ ኣፍሪቃን፣ ጋብላ ቀይሕ ባሕሪን፣ ኣብዚ ዞባ ከኣ ብሓፈሻ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኩነት። ማእከላይ ሽማግለ

ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ሓሙሻይ ሱሩዕ ኣኼባኡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዓ፣ም፣ፈ ኣቃኒዑ።

      ኣኼባና ብዛዕባ ኢዚ ዝረኤ ዘሎ ለውጢታትን ምዕባለታትን  ኡኹል ግዜ ብምሃብ ዘተየ፡ ኣብ ኤርትራዊን ዞባዊን ኣህጉራዊን መዳያትን ክዝተ እንከሎ፣ ክም  ቀንዲ ክስተት ድማ፣ ቱኽረት ብምሃብ ዘተዘየሉ ጉዳይ። ኢቲ ኣብ መንጉ መንግስቲ አትዮጵያን፡ ኣብ ኣስመራ ዘማሕድር ዘሎ ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቅን ዘተብጽሐ ስምመዕ ሳላም ኢዩ ነበረ።

  ንሕና ኣብ ዉድብ  ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ግዜ፣ ዘኾነ ሳላም ሃገራዊ ጉቡኣትን ኣብ ኤርትራ ዘይ ኣምልእ፣ ንመሰላት ህዝቢ ሓልዮት ብምግባር፣ተሳትፎ ህዝብን ኣብ ተግባሪ ኢዚ ሳላም ዘይ ኣረጋግጽ ድማ።

 ዉጽኢቱ ኣብ ዉሽጣዊ መዳያት ኤርትራን ይኹን፣ ኣብ ዘተፋላለየ ሰብኣዊ መነባብሮ ህዝባን ምህርቲ ኣልቦ ሳላም ጥረሕ ኢዩ ይኸዉን።

ኢዚ ኡሞ ሳላም ደይ ኮነሲ፣ ኡኳ ደኣ ጻጥታዊ ናይ ምውጋይ  ስምምዓት፣  ባህርያት ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቅን  ምእንቲ ዕድመ ስልጣኑ ንከናወሕ ዝገብሮ ሉሙድ ናይ ምትላልን ዉዲትን ኣሽካዕላልን ዘንጸባርቅ ኢዩ፣ ስለዚ ከኣ ኢቲ ሳላም ዘጎደለን ብ ሓደጋ ዘተኸበን ሳላም ጥረሕ ኮይኑ ይተርፍ።

ሓፋሽ ህዝቢናን ተባዕ መሰረታትናን።

 

  ንሕና ኣብ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ካብ ዱሮ ናጽነት ኤርትራን፣ ድሕሪ ኢቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዘጻሕተሮ ኪናት ምስ ጆግራፍያዊ ጎረባብቲ ሃገራትን። ህላወ ሳላምን ርግኣትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት። ምእንቱኡ ኢ ንቃለስ ሉዑል መትከልና ብሙኻኑ ድማ ኣረጋገጽና።

 ጎድኒ-ጎድኒ’ዚ ከኣ ስርዓት ኢሳያስ ኣፍወርቂን ብዘተን፡ ብመሰል ሱታፈ ካልኦት ዜገታት ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉዳይ ዘይ ኣምን ብሙኻኑ ድማ ኣስመርና።

ስለዚ’ዩ ከኣ ኢቲ ስርዓት ምስ ካልኦት፣ ኣብ ዞባዊ ክሊ ይኹን ኣህጉራዊን፣ ሳልም ንክፈጥር ብቅዓት ዘይቡሉ ስርዓት ኢዩ።

 ስርዓት ኢሳያስ ሽሕኳ ብትዕቢት ንሃገራዊ ጉቡኣት ኣፍልጦ ዘይምሃብን፡ ናይ ምትላል ኣገባብ እንተ ተኸተለ ውን፡ ዘይ ሕጋዊ ስርዓት ሙኻኑ ኣይ ተርፎን ኢዩ።

  ስለዚ ንሕና ብፑሊቲካዊ ይኹን ሞራላዊን። በቲ ስርዓት ዝወሰዶ ሱጉምታትን፣ ምስ ካልኦት ዝገበሮን ዉዑላትን፣ ብፍላይ ከኣ ኢቲ ካብ ሃገራዊ ሉዑላዊነት ኤርትራ ዘነኣእስ፣ ኤርትራ ሃገርና ብፍላይ ከኣ ገማግምን ወደባታን መዓስከራትን ወተሃራዊ እዝታት፣ ናይ ኣብዚ ዞባ ዓብላልነት ንኩህሉወን ዝወዳደራ ዘለዋ ባዕዳዊያን ሓይሊታትን። ከምኡ ዉን በቲ ስርዓት ዝኸድን ዝውዕሎን ዘሎ ሱጉምቲታትን ቅጥዒታትን፣ ን ሕቶታት ህዝቢና ኣብ ፑሎቲካውን ቁጠባዉን መዳያያት ዘይ የማልእን፣ ህዝቢና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዘበርከቶ መስዊእቲ ድማ ኣብ ግምት ዘይ ይእቱን። በቲ ስርዓት ዘተበጽሐ ስምምዓት፣ ንምትግባር ተሓተቲ  ዘይ ሞኻና  ነረጋግጽ።

መሰረታት ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ።

   ሽሕኳ ዉድብና ቃንዲ ኣካላን፣ ኡኳ ደኣ ማርሕ ኣብ ንጥፈታቱ ዝኾነ ፣ተቃወምቲ ሓይሊታት ኤርትራ ብሓፍሽኡ ኣብ’ዚ ግዜ ኣብ ዘይ ኑቡር ኩነታት ከምዘሎ ሩዱእ ብሙኻን። ማእከላይ ሽማግለ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፣ ን ኣብ ዘሓለፈ ግዜ ዘተተግበረ ዕማም ፈጻሚ ሽምግለ ዘንጸባርቅ ዘቀረበ ጻብጻባት፣ ብሓባርን ብሓልፍነታዊ ኣገባብን ተመያየጠሉ፡

   ማእከላይ ሽማግለ ፈጻሚ ዘተግበሮ ዕማም ድሕሪ ምንኣዱ፣ ብዕጽፊ ንምጽዓርን፣ ዘተራእየ ጉድለታትን ዕንቅፋት ንምዉጋድን።

ምእንቲ ባህግታትን ድሌታት ህዝብናን ኣብ ሳላምን ሓርነትን ድሞክራስን። ሃገረ ሕግን ትካላትን  ንምስራሕ ድማ ዝሕግዙ፣ ብርኪት ዘበለ ዉሳነታትን ለበዋትን ኣሕለፈ።

    ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ  ንግደ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ስለ’ቲ ጽረ ምልካዊ ስርዓት፣ ምእንቲ ምዕቃብ ዘተደለበ ከስቢ ሰውራናን መሰላት ህዝብናን፣ ብትብዓት ዝገብሮ ዘሎ መኸተን  ወደሰ።

   ከምኡ ዉን ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ተራ መሰረታት ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራን፣ ካብ መትከል ርእሰ ሙርኮሳ ብምንቃል። ኣብ ምድጋፍ ዉዱቦምን፣ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱን ዝገብሩዎ ዘሉዉ ኣበርክቶ ኣሞጊሱ።

  ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራዊያን ተቃወምቲ ሓይልታትን፣ ናይ ሓበራዊ ጽላላታን ተመያዪጡ።

 መትከላዊ መርገጺ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምድጋፍ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪታት፣ ን ምቅናዕ ካልኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣረጋገጸ፣ ክምኡ ዉን ምምዕባል ስረሓትን ንጥፈታትን፣ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ክዳን፣ ተረኡን ብኣድማዕነት ንክሰርሕን። ተቃወምቲ ሓይሊታት ኤርትራ ድማ ልክዕ ክንዲ’ቲ ንሃገርና ገጢሙ ዘሎ ቡዱሆታት ን ክኾኑ ኣተሓሳሲቡ።

   ከምኡ ዉን ኣገዳስነት ካልኣዊ ዘተን ኣብ መንጎ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራን፣ ተቃወምቲ ሓይሊታት ኤርትራ ብዘተፈላለየ ፑሎቲካዊ  ኣቀዋውመኣን። ክምኡ ዉን ኣብ ምቅዋም ምልካዊ ስርዓት ዝነጥፉ። በርጌሳዊ ማሕበራት ኤርትራ ዉዳበታትን፡ ቆጸላታትን (ክፋላት ሕብርተ-ሰብ)፣ ሃገራዊያን ባእታት ኣገዳስነት ክም ዘለዎ፣  ኢቲ ዝካየድ ዘተ ድማ ናብ ኣድማዕን ጸላዉን ዘኾነሉ፣ ናብ ናይ ስራሕ  ፎርም (መልከዕ) ንክበጽሕ ኣኼባና ኣስሚሩ።

    ኣኼባና ንግደን ተራን ኤርትራዊያን ማሕበረ-ኮማት ኣብ ዲያስፓራ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢሮፓን፣ ኡስቱራልያን፣ ኣሜሪካን፣ ብመልከዓት ሃገራዊ ፌስትቫልትን ኣቢሎም ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምቅዋምን፣ ኣንጻር ፖሊሰታቱን ናይ ተቃውሞ ሰልፊታትን ብምክያድን። ንዝምልከቶም ኣህጉራዊያን ኣካላት፣ ኣብ ኤርትራ ዝካያድ ዘሎ፣  ምግሃስ መሰል ናጽንታትን፣ ዘንጸባርቅ ዘቅሩቡዎ ዘለዉ መዘከራትን ኣመስጊኑ።

 መንግስታትን ፑሎቲካዊያን ሰልፊታትን ኣብ ዘተፈላለየ ኩርነዓት ዓለም ዘለዋ፣ ጨቓኒ ምልካዊ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ጉሁድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክም ማእሰርትን ቅንጸላን፣ ኣብ ልዕሊ ክፋላት ሕብረተ-ሰብ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ቆላሕታ ንምግባርን።  ከምኡ ዉን ተኣሲሮም ዘለዉ ንክፍተሑን፣ ገበናት ቅንጸላን ካልእ ዘተፈላለየ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢና ዘፈጸሙ መሓውር’ቲ ስርዓት ድማ ናብ ሕጊ ንምቅራብን ኣኼባና ጸዊዑ።

   ብኻልእ ወገን ድማ ጉዳይ ስደተንያታት ዜገታትና ኣብ መዓስከራት ስደትን፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱድን፣ የመንን ዘለዉ፣ ብፍላይ ድማ ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቅን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘተበጽሐ ስምመዕ ሳላም ኢቲ መዕበል ስድተንያታት ብሙሳኽ ቁጽሩ ዛዩዱ ዘሎ፣ ጠመተ ንኽግበረሎም ኣኬባና ጸዊዑ።

   ትብዓት ስደተንያታትን፣ ሃገራዊ ምንነቶምን ብጥብቂ ብምሓዝን፣ ዜግነቶም ዘይ ምቅያሮም እና ኣሞገሰ። ናብ ሃገሮም ምምላስን፣ ናይ’ቲ ዘረኸቡዎ ስቃይ ኡኹል ዋጋ ካሕሳ ንክኽፈሎምን ግድን ሙኻኑ፣ ኣኼባና ኣስሚሩ።

ኣህጉራዊያን ትካላት ብፍላይ ከኣ፣ መሓውራት ዉድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ናብዚ ሽግር ኤርትራዊያን ስደተንያታት ጠመተ ክገብራ ድማ ኣተሓሳሲቡ።

   ዜገታትና ካብ መግረፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክመልቁን፣ ጻጥታዊ ዉሕስነት መዓቆቢ ቦታ ከናድዩ እንከለዉ። ዝቃሉዑሉ ዘለዉ ገበናት ምሻጥ ደቂ ሰብ ኣኼባና  ኮኒኑ።

     ንቲ ኣብ ዘተፈላለየ ግዜ፣ ኣብ ከተማታትን ዓዲታትን ኤርትራ ዘተኻየደ ምልዓዕላትን ሰልፊታትን፣ ዉድብ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ደጋፊ ሙኻኑ፣ ኣኼባና የረጋግጽ።

ኣብቲ ምልዕዓላትን ህዝባዊ ሰልፊታትን ዝትሰዉኡ ዜገታትና ድማ መንግስተ ሰማይ ከዋርሶም እንዳተመነና፣ ሓይሊታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ኣብ ጎድኒ ጉዳያትን ሕቶታትን ህዝቦምን ክዉጉኑ ጻውዒትና ነቀርብ።

   ብ ኻልእ መዳይ ንቅ ዘይብል፣ መትከላዊ መርገጺ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ደውተኡን፣ ኣብ ጎድኒ ኢቶም ምእንቲ ሕርነቶም ንሙጉንጻፍ ዝቃልሱ ዘለዉ ኣህዛብን፣ ንናይ ባዕዳዊያን መግዛእቲ ፑሮጀክቲታትን ዝቃወሙ ዘለዉ ኣብዚ ዞባ  ንገልጽ።

 ብፍላይ ድማ ሓው ዓረባዊ ህዝቢ ፍልስጢም፣ ነቲ ኣንጻር ወገናዊ ኢስራኢልያዊ ምስፋር ዝገብሮ ዘሎን ተቃውሞን፣ ኣብ ገዛእ መሬቱ ርእሲ ከተማኣ ዮርሳሊም ዝኾንት ሃገሩ ንምምስራት ዘልዎ መሰል ኣኼባና  ኣስሚሩ።

ብኻልእ መዳይ ኣብ መንጎ የመናዊያን ወገናት ዝካየድ ዘሎ፣ ሽግርን ተራጂዲ (ዝሕዝን ፍጻሜ) ሓው ህዝቢ የመን መዕለቢ ን ክግበረሉ ዘኽእል ናይ ዘተ ኣኼባታት ኣሞጊሱ።

ርግኣት የመን ዉሕስነት ናይ ዞባ ጋብላ ቀየሕ ባሕሪ ብሙኻኑ ኣኼባና ኣስሚሩ።

ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ ትንበር

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ን ሰምኣታትና

ዓወት ንህዝቢ

ስዕረትን ሕፍረትን ሕንከትን ን ጸላእትና

 

 

ማእከላይ ሽማግለ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ

ታሕሳስ 2018 ዓ፣ም፣ፈ

احدث المنشورات