ቋል ተጋዳላይ ወኪል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ አብ ጀርመን

ሰላም ዝከበርክንን ዝከበርኩምን ዓበይትን ናእሽቱን ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራን፣ንወከልቲ ውድባትና ሰልፍታትን ስቢካዊያን ምንቅስቃሳትን፣ ውልቀ ሰባት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራዊያንን፣ብሐፈሻ ንፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን፣ብሽም ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ደጋጊምና ሰላም ንብል። 

ብምቅጻል ብ61 መስከረም ኣብ ታባ ኣዳል፣ብጅግና ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ምስ ብጾቱ፣ኣብ ጎድኒ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዝጀመሮ ቃልሲ፣ድሕሪ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ  ከምቲ ዝተመነዮ ስለ ዘይኮነ፣ኣብ ዓድና ክነብዕሎ ኣይተዓደልናን፣ ግንከ ኣብ ስደት ነበዕሎ ሰለ ዘለና፣ ንመበል 57 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቋዕ ኣብቃዓና። 

ኤርትራ ሃገርና ቀያሕትን ጸለምትን ከፊላ፣ ድሕሪ ምርርን ደማውን ናይ 30 ዓመት ቃልሲ፡ብ1991 ካብ ምግዛእቲ ነጻ ትኹን እንበር፣ ብህዝቢ ዘመረጾ ጉጅለ ህግደፍ፣ብስዉር መግዛእቲ ን27 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ይሳቀየሉ፣ ኣብ ዘሎ እዋን ኢና ንብዕሎ ዘለና እሞ፣ስለዚ ኣብ ባሕት መስከረም፣ ቃልና ነሕድሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ። 

ካብ ነሩንስ ኣሎኒ፣ህዝቢ ኤርትራ ተገሪሁ፡ንዘይ እመኑ ኣሚኑ፣እዚ ዘለናዮ እዋን ኢሰያስን ጉጅሉኡን ንህላዌና ዝፋታተንሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ፣ኣብዛ ታሪኽዊት መዓልቲ እዚኣ፣ ንፍልልያትና ኣጻቢብና፣ ብዘይ ቅድመ ኩነት፣ ብስነት ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ክንሰርሕ ይግበኣና። 

1)ምጉጅጃላት ንጻላኢና ዓወት ስለ ዝኾነ፣ምኽንያቱ እዚ ዘለናዮ እዋን፣ንዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 57 ዓመት፣በቲ ሐደ ድማ ዓዋተ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እንዳበልካ፣ ንታሪኽ ጅግና ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ንምድምሳስ ጎስጓስ። 

2)በቲ ሐደ ወገን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ቁስሉ ከይሐወየ ከይተደበሰ፣ካብ ሱሳታት ኣትሒዚ ብቀጻሊ ክሳብ ሎሚ፡እንዳ ተሰደደ ነዓዱ ዘይተመለሰ፣ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ደምሲሱ፣ ጉጅለ ህግደፍ፣ ንዳግማይ መግዛእቲ ባይታ ዘንጽፈሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ። 

3)ውድብና ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ንምክልኻል ሐይልታት ኤርትራን፣‘ ንኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒን፣ኣብ ክንዲ ተጸባይ ምዃን፣ ኣብ ጎድኒ እቲ ብደገን ብውሽጥን፣ምስ ጭፍራ ህግደፍ ክተሐናነቕ ተዳልዩ ዘሎ፣ ሐይልታት እጃምኩም ክተበርክት ደጊሙ ይጽውዕ። 

4)ንሕና ከም ጨንፈር ጀርመን‘ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ነዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ክነብዕል ከለና፣ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እንበር፣ ናዓና ዝያዳ ኩሉ ስለ ዝብጻሐና ኣይኮነን፣ስለዚ ደጊምና ንህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ታሪኻዊ መዓልቲ እንቋዕ ኣብቃዓና እንዳ በልና። 

ነዓመታ ነዚ ፋሽሽታዊ ጉጅለ ካብ ሱሩ ምሒና፣ ኣብ ቦቱኡ መሰል ኩለን ቢሄራትን፣ መሰል ክልቲኡ ሃይማኖትን ዝኽብረላ፣ፍትሐዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ንምህናጽ ክንሰርሐሉ ዝጸናሕና፣ ዕላማ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ስለ ዝኾነ፣ምንዮትና ወሰን የብሉን። 

ኣብ መደምደምታ ብዝያዳ ንመንእሰይ ክምዚ እንዳ በልኩ ክላቦ፣ተቀባሊ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታትና ኢኻ እሞ ሐደራ፣ ኤርትራ ንኤርትራዊያን፡ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ፣ኤርትራ ዓዲ ኣስላማይን ክስታናይን እያ፣ኤርትራ ንኤርትራዊያን ዝበሉ፣ ደቂ ጀጋኑ ራእሲ ተሰማ ከቢረ፣ ውላድ በጠል ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ኣለና ህሌና ኢንበደ፣ልኡላውነት ኤርትራ ንዘለኣለም ከቢሩ ይንበር። 

ምስ ገዳይም ስነ ጥበባዊያን ዓበይትን ናእሽቱን፡ሰናይ ጸወታን ተዘክሮታትን፣ዝመልኦን፣ከም ትማሊ ኤርትራ ንኤርትራዊያን  እንጭርሐሉ ለይቲ ክኮነልና እምነ‘ ኣሜን ኣሚን። 

ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘ቃል ውድብ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ‘ብወኪል ተ‘ሐ‘ኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ኣብ ሃገር ጀርመን፣ዕለት 15 09 2018።  

 

احدث المنشورات