كلمة الجبهة في مهرجان حزب الشعب في فرانكفورت

 

ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፣ንተካፈልቲ ፈስቲቫል፣ ውድባትን ሰልፍታትን ማሕበራትን ኤርትራዊያንን፣ክቡራት ዕዱማትን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን፣ ሰላም እንዳ ብልኩ።

 

ንውድብና ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ንዝገበርኩምልና ሕውነታዊ መጸዋዕታ መሰረት ብምግባር፡ ብሽም ውድበይ ተ.ሐ.ኤን ብሽመይን፡ ክብ ዝበለ ምስጋና ከማሐላልፍ ከለኹ ፍናን ይስማዓኒ።

 

ቀጺለ ናብ መልእኽተይ ክኣቱ፡ሃገርና ኤርትራ ብምልእታ ከይተቆርመመታ ምስ ኩለን ደሴታታን ወደባታን። ውድብና ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፡ከም ወትሩ ተጠርኒፍካ ሽግርካ ፈቲሕካ፣መሰል ኩለን ብሄራት ኤርትራን፣ ንክልቲኡ ሃይማኖትን ዝኸብረላ ቅዋማዊት ሃገር ክንሃንጽ፡ ክንሰርሐሉ ዝጸናሕናን ዘለናን እዩ፡«፡

 

መትከል ተሐኤ ንሙሉእ ነጻነት ኢርትራ ካልእ መታካእታ የብሉን ዝብል እዩ።ንድሕሪት ክመልሰኩም ደልየ ዘኮንኩስ፡ እንታይ ደኣ ሐቂ ስለ ዝኾነ እንበር«ተ.ሐ.ኤ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ፣ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት፣ ዝተመለሰትሉ ምኽንያት ብሐይሊ ግንባርን ወያነን ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ብኣነ ይበልጽ ተ.ሐ.ኤ ክትፈርስ ኪኢላ።

 

ሐባኢ ቁስሉ ሐባኢ ፈውሱ፣ ሕጂ ውን እንተ ኮነ፣ ብኣነ ይበልጽ፡ን27 ዓመት ንህዝብና መፍተት እዚ ጉሒላ ጉጅለ ገርናዮ፣ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሐዝ እዩሞ፣እዚ ዘለናዮ ሂምት ኣነ ይበልጽ ዝበሃለሉ እዋን ኣይኮነን፣ስለዚ ኩልና እቶም ንፍትሒ ንቃለስ ዘለና፣ውድባትን ሰልፍታትን ውልቀ ሰባትን፣ካብ ተሐታትነት ነጻ ስለ ዘይኮና፣ንፍልልያትና ኣወንዚፍና መድሕን ህዝብን ሃገርን ክንከውን ይግበኣና። 

 

(1)ዓመት መጸ፣ ሃናጺ ዝኾነ ርኢቶን ሐሳባትን ይወርድ እሞ፣ኣብ ግብሪ ምትርጓም ግና ባዶ፣(2)ክልእስ ይትረፍ   ኣኣብ ዘለናዮ ሃገራት ንሰላማዊ ሰልፊ ኣዋሃሃዲት ትኸውን፣ ናይ ሐባር ሽማግለ ክነቅውም ኣይበቃዕናን።

 

(3)ከምዚ ሕጂ ኣጋጢሙና ዘሎ ምስ ተረኸበ፣ሃታሃታ ኢልካ ብዘይ ተወደበ ኣጋባብ፣ኣነ እባ ናይ ሕጊ ኪኢላ፣ ኣነ እባ ዶክተር እንዳበልካ፣ ክራባታ ገርካ ንቕድሚት ጉያ ይኸውን።

 

(4)ካብኡ ምስ ተመለስካ ውጺኢቱ ድማ ዘይምርድዳእ ይፈጥር፣ ህዝቢ ይጸነት ንሕና ንዛረብ፣ህዝቢ ይስደደ ንሕና ሕድ ሕድ ንሰሐሐብ፣ንፋሽሽታዊ ጉጅለ ኢሰያስ ብዘረባ ከኣሊ ዝሐስብ እንተሎ፣ሐላፍነትካ ካብ ምዝንጋዕ ሐሊፉ ኣልእ ትርጉም የብሉን።

 

ስለዚ እንዳ ሰምዔ ዝደቀሰ ነቕኒቕካ ኣይተስምዖን እዩሞ፣ሕጂ ውን እንተ ተጠርኒፍና ካብ ህግደፋዊያን፣ ደለይቲ ፍትሒ ንበዝሕ፣ ተጠርኒፍና መድሕን ህዝብና ክንከውን፣ብስኒት ወዓል ሕደር ዝይበሃልርሉ ወቕቲ ሕጂ እዩ።

 

(5)ዓደቦኻ ክዝመት ዶ ዓይንኻ ትዕመት፣እዚ ኣቲናዮ ዘለና ተኣፋፊ እዋን፣ዕላማ ጉጅለ ኢሰያስ ከም ጸሐይ ቀትሪ ንኹሉ በሪሁሉ እዩ እሞ«ካብ ተሐታትነት ነጻ ስለ ዘይኮና፣ ተራኺቦም ከለዉስ ጽባሕ ንራኸብ ከይብሉ ገዲፍና፣ሕጂ ዝያዳ ኩሉ ዓጽሚ ሰማእታትና ከይወግኣና፣ወሲና ክንሰርሐሉ ዝግበኣና ግዝየ እዩ።

 

(6)ደጊም ያኣክል ህድሞይ ህድሞኻ ኣጉዶይ ኣጉዶኻ ገዲፍና«ብደገን ብውሽጥን ብስኒት፣ ንሕጊ ኣልቦ ጃንዳ ህግደፍ ኣሊና«ኣብ ቦቱኡ ቅዋማዊት ኤርትራ ሃኒጽና   ንዓመታ፣ ምስቲ ሰላምን ቅሳነትን ሐርነትን፣ ዝጽበ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ«ኣብ ኩሉን ከተማታትናን ገጠራትናን ሃገርና ክነሕፎ፣ ምንዮትና ወሰን የብሉን።

 

ኣብ መደምደምታ ጽንኢልኩም ዝሰማዕኩሙኒ የመጉስ፣ ዕውት እንካን ሃባን ዘተን፣ፈስታቫልን ክኾነልና እንዳ ተመነና። ውድብና ተ.ሐ.ኤ ከም ወትሩ፣ንድሕነት ህዝብን ሃገርን፣ምስ ኩሎም ሃገራዊያን ውድባትን ሰልፍታትን፣ ሲቡካዊያን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን፣ክንሰርሕ ድልዋት ምዃና ንገልጽ።

 

ቃል ውድብ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ ኣብ ፈስቲቫል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብወኪል ተ.ሐ.ኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ኣብ ሃገር ጀርመን።ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ« ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና«ስዕረት ንህግደፍን ዓንገልቶምን።

 

 

 

 

 

احدث المنشورات