መርሐባ (ን61)ባሕቲ መስከረም

 

written by Berhe Ogbazghi.

መርሐባ (ን61)ባሕቲ መስከረም

ደም ጀናኑፈሲሱ መዓስ ቀለም

ዓዋተ ዝተለሞ ክኸውን ለምለም..

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን..

ዘይሐልፈላ ጭሩ

 መስከረም ትዓውር..

ክንዛረብ ክንደይ ግዜትም

መስከረም ዝሐመመ ይሕመም

እንታይ ክደግሙና ካብዚ ዝሐስም

ዓገብ ኣብ ዘየ ስልጣን ቅድድም.. 

ንመስከረም እንተ ነኽብር

ብዘይ ምግናን ከምቲ ንቡር

ኤትራዊያን እንተ ንሰምር

ኣይምተረኽበን ጸሙዝሐድር..

ታሪኽ ብግምጣሉ ምስ ተነበ

ጉጅለ ሸፋቱ ትንፋስ ምስ ረኸበ

ታሪኽና ክድምስሱ ትእዛዝ ዝሃበ..

ታርኽ መስከረም ደምሲሱ

ኣኻኺቡ ዝብሉ ንሕና ንሱ 

ኣርዮስ ዓዲ ጀጋኑ ኣፍሪ..

ዓዋተ ምስ ብጾቱ ተለም

መስከረም ኣዳል ሕላገታ

ኣዳል እንሆ ኮይኑ 54 ዓመታ

ኣደ ጀጋኑ ብሸፋቱ ተኻላቢታ..

ንመስከረም እንተ ነኽብር

ሕድሪ ሰማእታት እንተ ነተግብር

ኣይምበኸናን ብዕላምኦም ስዉር..

መስከረም ጀማሪ ቃልሲ

ፍረኺ መን ኮይኑ ወራሲ

ብዘይ ሕጊ ብዘ ደሞክራሲ

ቆጽሊ ዘይወደቖ ኣርዮስ ላሲ..

ናይ መስከረም ተዘክሮ 

ስዉእ ዓዋተ ክንጅም

ጭፍራ ሐኒቆንምና ብጎሮሮ

ን24 ዓመት ኮና ዝሮምሮ..

ጀጋኑ ነዚ ኣይኮኑን ዝወደቑ

ንዝና ሰማእታትና ኣዳቒቑ 

ሐወልቲ ንመን በሎ ነዲቑ..

መስከረም ቃል ንእቶ ብዕሊ 

ኣውሊዔይ ባንደራ ከም ትማሊ

እወ ሕላገት ናይ ኤረትራ ግድሊ

ኣብ ገጠር ከተማ ክተንበልብሊ

መተካእታ ናይ ዝሐረረት ቆጽሊ..

ሕድሪ መስከረም ምስ ተጠልመ

ብህግደፍ መግዛእቲ ተደግመ

ህዝቢ ኤረትራ ነዚድ ዝደመ..

ንሰማያዊት ምስ መንጠሉና

ምእንታኺ ግዳም ሐድርና

ወድና ደምና ኣፍሲስና

ብቕልጽምና ኣራጋጊጽና ነጻነትና..

ነጻነት ምስ ተመንዘዔ

ምስ ተደጋገመ ብደዔ

ብሐርበኛታት ዝተጸወዔ

ሕጂ ብስራት ሰሚዔ

ካብ ህግደፍ ደሎ ልግዔ

ሕጂ ይስማዕ ዘይሰምዔ..

እወ ንዳግማይ ትንሳኤ

ንዕዘብ ህዝቢ እንዳ ጠፍኤ

ሕድሪ ጀጋኑ ተመሊስና ንርኤ

ንሐቀኛ ታሪኽ ህዝባዊ ተ.ሐ.ኤ..

ንጉዳዩ ዘይሰርሔ 

ደቂሱ ዝጸንሔ

ዓይኑ ይኽፈት ዘይነቕሔ..

ግሪ ውረድ ተሳጋገር መርከብ

መሐዛ እንበር ወድነ ይርከብ

እወ ቃልና ክነሐድሶ ሐጂ ንላዘብ

ብዘይ ፍርሒ ዓውኢልና ክንዛረብ

እግሪ ካሳብ ተኣቢ ንብል ዘብዘብ..

ስኒት ይብጽሕ ናብ ዓወት

ምስ ጸማማት ካብ ንማጎት

ንጃንዳ ህግደፍ ሕጂ ንመክት..

ኣርዮስ ደም ዝተወለፈ

ካብ መስኤ ዝሐለፈ

ብምሔ መንፊት ክን 

 ሹዑ ክኽኸውን ዝጸፈፈ..

ኣድጊ ዘይብሉ በቅሊ ይንዕቕ

ትም ንበል ታሪኽና ክሐቅቕ

ታሪኽና ደምሲሱ ኣርዮስ ይስሕቕ..

ዓገብ ስለ ዘይበልና

ን54 ዓመት ከይቀሰና

ን24 ብጃንዳ ተሳቂና..

ብደምና ተራጋጊጹ ልእላውነት

ን24 ብዘይ ሕጊ ብዘይ ሐርነት

ን54 ዓመት ህዝቢ ብዘይ ነጻነት

ኣልቦ ቅዋም መግዛእቲ ባርነት..

ንሕድሪ ጀጋኑ ክነሕድሶ

ናይ እግርና እሾኽ ንንቀሶ

ኣርዮስ ምስ ጃንዱኡ ዘፍርሶ

ኣውራጃ ናብ ንቡር ክንመልሶ..

ንበገስ ዝሐመመ ይሕመም

ንሕና ከለና ሐርነት ክዛዘም

መስከረም ደጊም የሎን

ክቕንጠጥ ሕማምጸገም

ህዝቢ ኤረትራ ሐርነት ክግዘም..

መስከረም ንደቅኺ ጸውዒ

ክሳብ ማዓስ ክትነብዒ

ሐርነት ኣውጂ ለብዘበን ቀውዒ..

ኣቲና ብሑጓ ብመርሖ

ጉሒላ ምስ ጭፍሩኡ ክመሖ

ንሱይኹን ናይ ሐባር ጭርሖ..

ኣብ ገጠር ከተማ ክዕለል 

ኣብ መቃብር ሸፋቱ ክድበል

ህዝቢ ብሐርነት ክጽንበል

ሐድሽ ወለዶ ሕድሪ ክቅበል..

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና

احدث المنشورات